Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Bao hiem la phuong tien bao ve khoi mat mat tai chinh. No la mot hinh thuc quan ly rui ro, chu yeu duoc su dung de phong ho chong lai nguy co mat mat ngau nhien hoac khong chac chan. Mot thuc the cung cap bao hiem duoc goi la cong ty bao hiem, cong ty bao hiem, hang bao hiem hoac bao lanh. Mot ca nhan hoac to chuc mua bao hiem duoc goi la nguoi duoc bao hiem hoac la nguoi bao hiem. Giao dich bao hiem lien quan den nguoi duoc bao hiem gia dinh mot khoan lo duoc bao dam va duoc biet den tuong doi nho trong hinh thuc thanh toan cho cong ty bao hiem de doi lay loi hua cua nguoi bao hiem de boi thuong cho nguoi duoc bao hiem trong truong hop mat bao hiem. Su mat mat co the co hoac khong co kha nang tai chinh, nhung no phai duoc giam ve cac dieu khoan tai chinh, va thuong lien quan den mot dieu gi do ma nguoi duoc bao hiem co quyen loi bao hiem duoc so huu, so huu hoac moi quan he tu truoc. Nguoi duoc bao hiem nhan hop dong, duoc goi la hop dong bao hiem, trong do neu ro cac dieu kien va hoan canh ma ben bao hiem se boi thuong cho nguoi duoc bao hiem.

So tien ma cong ty bao hiem tra cho nguoi duoc bao hiem cho bao hiem duoc neu trong chinh sach bao hiem duoc goi la phi bao hiem. Neu nguoi duoc bao hiem trai qua mot su mat mat co kha nang duoc bao hiem boi chinh sach bao hiem, nguoi duoc bao hiem se gui mot yeu cau boi thuong cho cong ty bao hiem de xu ly boi mot nguoi dieu chinh yeu cau boi thuong. Doanh nghiep bao hiem co the tu bao hiem rui ro bong cach rut tai bao hiem, theo do mot cong ty bao hiem khac chap nhan mot so rui ro, dac biet neu cong ty bao hiem chinh coi rui ro qua lon de ho co the thuc hien. Cac phuong thuc chuyen giao hoac phan phoi rui ro da duoc thuc hien boi cac thuong nhan Trung Quoc va Babylonian tu lau nhu lan thu 3 va 2 thien nien ky truoc Cong nguyen. . Nguoi Babylon phat trien mot he thong duoc ghi lai trong Bo luat Hammurabi noi tieng, c. 1750 TCN, va duoc thuc hanh boi nhung nguoi buon thuyen buom Dia Trung Hai. Perihal Perkembangan Asuransi